Belediye ruhsat başvurusu

Belediye ruhsat başvurusu
Belediye ruhsat başvurusu

İstanbul genelinde ;  Lokantalar, Cafeler, Oteller, İmalathaneler, Pastahaneler, Güzellik Salonları, Kreşler, Sanayi imalathaneleri vb bir çok tesis işyeri açılırken Belediyeye ruhsat başvurusu yapmak zorundadırlar.

 

Belediye ruhsat başvurusu
Belediye ruhsat başvurusu

Belediye ruhsat başvurusu

Belediye ruhsat başvurusu nereye yapılır ve gerekli evraklar nelerdir

Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuruların Belediyelerin Ruhsat Müdürlüklerine yapılır. Açılacak olan işyerinin faaliyet konusuna göre işyerinde gerekli tüm makine ve teçhizatlar, ofisler ve diğer donanımlar kurulduktan sonra ve Belediyeye ruhsat başvurusu için müracaat edilir.

Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur.

Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir.

İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.

Belediye gerekli evrakları aldıktan sonra İtfaiye raporu ve görüşü için İtfaiye Müdürlüğüne durumu intikal ettirir ve İtfaiye Daire Başkanlığının yetkili uzman kişileri tesiste yerinde inceleme yaparak tesis yangın ve ihbar açısından gerekli tüm tedbirleri almış ve donanımlarının tamamını kurmuş ise raporunda görüşünü Belediyeye bildirir.

İtfaiye Müdürlüğünden gelen rapora göre Belediye Ruhsat Şube Müdürlüğü tesiste belediye açısından gerekli denetimi ve teftişi yapar. İşyerinin faaliyet konusuna göre olması gereken nitelikler sağlanmış ise ve yine bina üzerinde veya yanında komşularının muaffakiyeti gerekiyorsa bu evraklarda tamamlanır ve Belediye Ruhsat Müdürlüğü işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı belgesini düzenler ve işletmeciye verir.

Tüm Belediyelerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularında işin türüne tehlike derecesine ve faaliyet konusuna göre evraklar düzenlenmesi gerekir. Ön izin alınması gereken faaliyet konusu örnek okul öncesi eğitim kurumu kreş gibi tesisler buna örnektir. ÇED gerektiren tesislerde keza yine izin almak durumundadırlar.

Belediye ruhsat başvurusu yapılan işyerlerinde; Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin yetkili idareye bildirilmesi şarttır. Bildirim yapılırken aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) Adlî sicil belgesi,

c) Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu.

Çalışmanın devamı halinde sağlık raporu her altı ayda bir yenilenir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, genel kadın olarak tescil edilenler çalıştırılamaz.

Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yukarıdaki belgeler istenmez.

Müşteri ile beraber yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrisler sadece pavyon ruhsatlı yerlerde çalışabilir.

Yabancıların umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışmaları yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

,

,

Başakşehir Belediyesi ruhsat başvurusu,

Silivri Belediyesi ruhsat başvurusu,

Küçükçekmece Belediyesi ruhsat başvurusu,

Avcılar Belediyesi ruhsat başvurusu,

,

Güngören Belediyesi ruhsat başvurusu,

,

,

Şişli Belediyesi ruhsat başvurusu,

Beyoğlu Belediyesi ruhsat başvurusu,

Beşiktaş Belediyesi ruhsat başvurusu,

Sarıyer Belediyesi ruhsat başvurusu,

Fatih Belediyesi ruhsat başvurusu,

Zeytinburnu Belediyesi ruhsat başvurusu,

Bahçelievler Belediyesi ruhsat başvurusu,

Eyüp Belediyesi ruhsat başvurusu,

gibi bir çok Belediyenin Ruhsat başvuruları bir biri ile aynıdır.

verilen iş yerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:

İş yerinde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,

İşyeri açılacak olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

İşyeri ruhsat başvurusu yapılacak olan ve özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,

Belediye sınırları içerisinde açılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

İşyeri Ruhsat Başvurusu yapılacak olan karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,

İşyeri açılış ve çalışma ruhsatı başvurusu yapılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,

İşyeri açma ve alışma ruhsatı başvurusu yapılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,

Başvuru yapılan işyeri ile ilgili engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,

İşyeri tesisin yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.

Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatlı Lokanta Cafe Otel Konaklama tesisleri gibi Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.

Belediye ruhsat başvurusu işlemleri ile ilgili  öğrenmek istediğiniz sorularınızı aşağıda  soru cevap kısmında mutlaka bize yazınız en kısa zamanda cevaplarız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*