Gıda İşletme Kayıt Belgesi

Gıda İşletme Kayıt Belgesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı İl Müdürlükleri ve  İlçe Müdürlükleri Mevzuatı

GIDA ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT BELGESİ ALMAK AMACIYLA YAPACAKLARI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/ işlendiği/ muhafaza edildiği/ depolandığı/ dağıtıldığı/ nakledildiği/ satıldığı/ servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeler “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te “Gıda İşletmesi” olarak tanımlanmaktadır.

İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlamış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeye “İşletme Kayıt Belgesi”, bu belge üzerinde yer alan, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”in Ek-6’sında belirtilen numara ise “İşletme Kayıt Numarası” olarak tanımlanmaktadır.

 • Kişisel tüketim amacıyla birincil üretim yapılan yerler,
 • Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler,
 • Gıdanın; geçici olarak, zaman zaman ve küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tarafından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler, haricindeki gıda işletmelerinin kayıt belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmelerinin Faaliyet Konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 • Gıda üretimi yapan işletmeler.
 • Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler.
 • Toplu tüketim işletmeleri.
 • Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler.
 • İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler.
 • Ekmek, ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmeler

“Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te, Yetkili Merci; “Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık İl Müdürlüğünü, İl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe Müdürlüğünü, bu iş ve işlemlerin tetkik ve denetiminde Bakanlığı,” şeklinde tanımlanmıştır.

Gıda üreten işletmeciler; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan ve aşağıda örneği bulunan okunaklı olması kaydıyla el ile veya bilgisayarla doldurulmuş işletme kayıt belgesi başvuru ve beyanname ile birlikte İlçe Müdürlüklerimize başvuru yapmak zorundadırlar. İşletme eğer şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek ise buna ilaveten Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı beyanname ekine konulmalıdır.

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

………………………………….…….. İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda bilgilerini beyan etmiş olduğum işletmemin kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

………………………………………………………

                                                                   İşletme Sahibi

                                                                                         Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

 

İşletmenin Ticaret Unvanı
İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı
İşletmecinin Vergi Numarası
İşletmenin Faaliyet Konusu
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi İli/İlçesi
Köy/Mahalle
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
Gemi ise bağlı olduğu liman
İşletmenin Adresi İli/İlçesi
Köy/Mahalle
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
Gemi ise bağlı olduğu liman
Telefon ve Faks Numarası, E-posta Adresi
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

(sadece ekmek ve ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri için)

Veren Kurum
Tarih
Numarası
İşletmenin Makinelerinin Beygir Gücü
Toplam Personel Sayısı
İstihdamı Zorunlu Personel Adı Soyadı
Mesleği-Bölümü
T.C. Kimlik Numarası
İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri ……-……..saatleri arası

………….gün/hafta

İşletmenin faaliyet dönemi Tüm yıl boyunca (  )
Mevsimsel (   ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

**** Kayıt kapsamındaki faaliyetlerle ilgili işletmede üretilen ürünlerin çeşitleri ile bu ürünlere ait kurulu üretim kapasiteleri Ton/ Yıl detaylı şekilde beyannameye ek olarak yer almalıdır.

Gıda üreten işletmelerin başvuruları üzerine İşletme Kayıt Belgesi düzenleme aşamasında, Bakanlığımızca 5996 sayılı kanunun 35 inci maddesi göre belirlenen ve Gıda İşletmecileri tarafından İl Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine 2017 yılında ödenmesi gereken ücretler;

İşletmenin Beygir (Motor) Gücü Alınacak Ücret
a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil) 310,00
b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil) 370,00
c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil) 490,00
d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil) 1.225,00
e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil) 2.450,00
f) 50 BG üstü Adet 3.675,00

Tüm belgelerin nedeni ne olursa olsun değişikliklerinden başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret alınır.

Ancak;

 • Kanun, Yönetmelik veya Bakanlığımız talimatlarıyla resen yapılan belge değişikliklerinde başvuru ücretinin 1/4 oranında ücret alınır.
 • Belediyelerce resen yapılan adres değişikliklerinde başvuru ücretinin 1/4 oranında ücret alınır.

Sertifika veya belge işlemleri ile hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller; sertifika ve belgelerin tanzim edilmesinin uygun görülmemesi durumunda da hizmetin gerçekleşmesi nedeniyle iade edilmez.

Hem kayıt, hem onay kapsamında faaliyeti bulunan işletmelere ayrı ayrı iki belge düzenlenmesi halinde her iki belge için ayrı ayrı ücret alınır.

İşletmelerde, üretim yeri ile perakende satış yeri ve/veya toplu tüketim yeri aynı yerde ise, ücretler ayrı ayrı alınır.

Başvuru yapılan İlçe Müdürlükleri; dosyayı başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde inceler. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru hazırlanmış olması durumunda, gıda işletmelerine yetkili İlçe Müdürlükleri tarafından Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan işletme kayıt belgesi düzenlenir. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek-14’te yer alan kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları belirtilerek düzenlenir.

Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu açısından ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmeler yerinde resmi kontrole tabi tutulur. Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda işletmenin uygun bulunması halinde Ek-5’te yer alan işletme kayıt belgesi, Ek-14’te yer alan kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları belirtilerek düzenlenir.”

Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik veya yanlışlık belirtilerek dosya, resmi yazı ile başvuru sahibine iade edilir.

İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç 3 (üç) ay içerisinde yetkili İlçe Müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunur. Yetkili İlçe Müdürlüğü tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

Gıda işletmecileri faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurmaları durumunda, bu durumu 3 (üç) ay içerisinde yetkili mercie bildirmek ve yetkili İlçe Müdürlüğünün işletmeyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.

Gıda işletmecisi;

 1. a) İşletme kayıt belgesinin kaybolması halinde ülke genelinde veya yerel yayım yapan gazetelerden birine kayıp ilanı vermek suretiyle belgenin geçersizliğinin ilan edildiği gazetenin aslını,
 2. b) İşletme kayıt belgesinin okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuş belgenin aslını, dilekçeye ekleyerek yetkili İlçe Müdürlüğüne başvurur. Yetkili merciin uygun bulması halinde işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

  Kayda tabi olan, gıda üreten işletmelerin başvurularını İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

Bakanlığımıza kayıt yaptırmadan gıda ürettiği tespit edilen üretim yerlerine 3.209 (Üçbinikiyüz dokuz) Türk Lirası idarî para cezası uygulanmaktadır.