Gıda Paketleme İzni

Gıda Paketleme İzni

Bu Yönetmelik, kayıt kapsamındaki gıda üreten işletmeler ile perakende işyerlerinin kayıt altına alınmasını, onay kapsamındaki gıda üreten işletmelerin onay işlemleri ile onaylı işletmeler tarafından üretilen gıdaların onayına ilişkin usul ve esasları kapsar.

kaynak:

http://www.zmo.org.tr/mevzuat

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 –(1)Bu Yönetmelikle belirlenen gıda işletmelerinin onay ve kayıt işlemleri ile onaylı işletmeler tarafından üretilen gıdaların onayına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

            Madde 2 –(1) Bu Yönetmelik, kayıt kapsamındaki gıda üreten işletmeler ile perakende işyerlerinin kayıt altına alınmasını, onay kapsamındaki gıda üreten işletmelerin onay işlemleri ile onaylı işletmeler tarafından üretilen gıdaların onayına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yasal Dayanak

            Madde 3 – (1)Bu Yönetmelik; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 22 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan tanımlara ilave olarak 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar da geçerlidir.

(2) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b)Gıda onay belgesi: İthalat, üretim veya piyasaya arzından önce onaya tabi gıda maddeleri için gıda işletmecisine Bakanlık tarafından verilen belgeyi,

c)İşletmenin faaliyet konusu: İşletmede gıdanın üretilmesini, işlenmesin, muhafaza edilmesini, depolanmasını, dağıtılmasını, nakledilmesini, satılmasını ve servis edilmesini içeren herhangi bir aşamayı,

ç)İşletme kayıt belgesi: Kayıt kapsamındaki gıda işletmesinin ad, adres, üretim ve faaliyet konusunu içeren belgeyi,

d)İşletme kayıt numarası: İşletme kayıt belgesinde yer alan ve işletmenin üretim ve faaliyet konusuna ilişkin numarayı,

e)İşletme onay numarası: İşletme onay belgesinde yer alan ve işletmenin üretim ve faaliyet konusuna ilişkin numarayı,

f)İşletme onay belgesi: Bakanlık tarafından uygun görülen plan ve krokilerine göre yapılmış, Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış ve yerinde yapılan denetim sonucu hijyenik şartları ile hijyen uygulamaları yönünden yeterli görülen işletmenin faaliyete geçmesi için şartlı veya tam olabilen, iptal edilebilen veya askıya alınabilen belgeyi,

g)Kayıt: Kayıt kapsamındaki gıda işletmesinin adı, adresi, üretim ve faaliyet konusunun tespit edilmesini,

ğ)Onay: Onayı zorunlu olan faaliyetler ve gıdalar için Bakanlıkça verilen izin veya ruhsatını,

h)Tesis: Bir gıda işletmesinin herhangi bir birimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıta Tabi Gıda İşletmeleri, Kayıt Usul ve Esasları

          Kayıta tabi gıda işletmeleri

    Madde 5 –(1)Bu Yönetmeliğin ek-1’de yer alan onaya tabi gıda işletmelerinin dışındaki diğer gıda ve perakende işletmecileri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği’nde belirtilen hijyen kuralları ile gıdanın nevine göre altyapı ve ekipman şartlarını sağlayarak Bakanlığa kayıt işlemlerini yaptırmak zorundadırlar.

          Kayıt işlemlerinin usul ve esasları

          Madde 6 – (1) Kayda tabi gıda işletmecileri faaliyetleriyle ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır. Gıda işletmecileri faaliyetine göre bu yönetmeliğin ek-2 veya ek-3’te belirtilen bilgi ve belgeleri dosya halinde hazırlayarak Bakanlığa başvurur.

(2) Bakanlıkça başvuru dosyası incelemeye alınır, dosyadaki bilgi ve belgelerin eksiksiz olması durumunda, gıda işletmecilerine ek-4’teki işletme kayıt belgesi düzenlenir ve işletme kayıt numarası verilir.

(3) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen işletme kayıt belgesi, üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslı bir dilekçeye eklenerek Bakanlığa başvurulur, Bakanlıkça ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

(4) Gıda ve perakende işletmecisi, faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurması durumunda bu durumu üç ay içerisinde, mevcut bir tesisinin faaliyetinde ve tesisi ile ilgili güncel bilgi değişikliklerinde bir ay içerisinde Bakanlığı bilgilendirmek ve Bakanlığın işletmeyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.

(5) İşletme kayıt belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde gıda işletmecisi Bakanlığa yazılı müracaatta bulunur ve işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Onaya Tabi Gıda İşletmeleri, Onay Usul ve Esasları

Onaya tabi gıda işletmeleri

             Madde 8 – (1) Ek-1’de yer alan onaya tabi gıda işletmeleri, Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde yer alan şartları yerine getirerek onay almak zorundadırlar.

(2) Onaya tabi gıda işletmeleri onay almadan faaliyette bulunamazlar.

Onay işlemlerinin usul ve esasları

Madde 9- (1) Onaya tabi gıda işletmeleri onay almak üzere bu yönetmeliğin ek-5’inde belirtilen bilgi ve belgeleri dosya halinde hazırlayarak Bakanlığa başvururlar.

(2) Bakanlıkça başvuru dosyası incelemeye alınır, dosyadaki bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olması durumunda, Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde yer alan şartlara uygunluğu açısından kontrol görevlileri tarafından gıda işletmesi denetlenir. Bakanlıkça uygun bulunan gıda işletmesine, ek-6’da örneği verilen işletme onay belgesi düzenlenir ve işletme onay numarası verilir. Bu işlemler başvuru dosyasının kabul tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(3) Gıda işletmesinde yapılan denetim ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde yer alan altyapı ve ekipman şartlarını karşıladığının belirlenmesi durumunda gıda işletmesine şarta bağlı onay verilir. Şarta bağlı onayın verilmesinden sonra maksimum üç ay içerisinde gerçekleştirilen yerinde denetimde işletmenin Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde belirtilen tüm şartları karşıladığının belirlenmesi durumunda, gıda işletmesine tam onay verilir. Gıda işletmesinde belirgin bir ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen henüz tüm şartlar karşılanmıyorsa, Bakanlık şarta bağlı onayın süresini uzatabilir. Şarta bağlı onayın süresi toplam altı ayı geçemez.

(4) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen işletme onay belgesi, üzerinde yazılı olan gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda onay belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme onay belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek Bakanlığa başvurur ve Bakanlıkça değişiklik yapılarak işletme onay belgesi yeniden düzenlenir.

(5) İşletme onay belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde gıda işletmecisi Bakanlığa yazılı müracaatta bulunur ve işletme onay belgesi yeniden düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gıdanın Onayı, Onay Usul ve Esasları

Gıdanın onayı

Madde 10 – (1) Onaya tabi gıda işletmeleri ürettikleri gıda için Bakanlıktan onay almak zorundadır.

Onay Usul ve Esasları

Madde 11- (1) Bu Yönetmelikte yer alan onaya tabi gıda işletmeleri tarafından üretilen gıda için Bakanlıkça gıda onay belgesi düzenlenir ve onay numarası verilir.

(2) Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılarak tebliği yayımlanmış onaya tabi gıda için onay almak isteyen gıda işletmecisi, bu Yönetmeliğin ek-7’sinde yer alan bilgi ve belgeleri dosya halinde hazırlayarak Bakanlığa başvurur.

(3) Tebliği yayımlanmamış onaya tabi gıda için onay almak isteyen gıda işletmecisi, bu Yönetmeliğin ek-8’inde yer alan bilgi ve belgeleri dosya halinde hazırlayarak Bakanlığa başvurur.

(4) Başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olması durumunda gıdaya ilişkin işlemler başvuru dosyasının kabul tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlıkça değerlendirilir. İnceleme sonucu uygun olan gıda için bu Yönetmeliğin ek-9’unda yer alan gıda onay belgesi düzenlenir ve onay numarası verilir.

(5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen gıda onay belgesi üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve üretilen gıda için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi durumunda gıda onay belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile gıda onay belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek Bakanlığa başvurur. Bakanlıkça değişiklik yapılarak gıda onay belgesi yeniden düzenlenir.

(6) Gıda onay belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde gıda işletmecisi Bakanlığa yazılı müracaatta bulunur ve gıda onay belgesi yeniden düzenlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:

Madde 12 – (1) 26/9/2008 tarihli ve 27009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik, 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik,  10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliği’nin sekizinci ve dokuzuncu Bölümü ile Ek-7, 8 ve 9’u, 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği, 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Alanında Faaliyet Gösteren Gemilere İlişkin Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 5/1/2005 tarihli ve 25691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin yayımından önce faaliyet gösteren ve bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olarak onaylanması gereken gıda işletmeleri, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Bu işletmeler tarafından üretilen gıdalar, geçiş süresi içerisinde piyasaya arz edilebilir.

(2)  – Bu yönetmeliğin yayımından önce faaliyet gösteren ve bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olarak kayıt altına alınması gereken gıda işletmeleri, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Bu işletmeler tarafından üretilen gıdalar, geçiş süresi içerisinde piyasaya arz edilebilir.

(3)Halen faaliyette bulunan ve onay kapsamında olan gıda işletmeleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra onay kapsamındaki herhangi bir gıdayı üretmek için Bakanlığa başvurması durumunda Yönetmeliğin Geçici Madde 1’in birinci fıkrasında belirtilen geçiş süresi dikkate alınarak üretilecek gıda için Bakanlıkça şartlı gıda onay belgesi düzenlenir ve gıda onay numarası verilir.

Yürürlük

             Madde 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1

 Onaya Tabi Gıda İşletmeleri

 • Et ve Et Ürünleri Üreten İşletmeler,
 • Süt ve Süt Ürünleri Üreten İşletmeler,
 • Su Ürünleri, Canlı Çift Kabuklular, Kurbağa Bacağı ve Kara Salyangozu İşleyen

İşletmeler,

 • Yumurta ve Yumurta Ürünleri Üreten İşletmeler,
 • Jelatin ve Kollagen Üreten İşletmeler,
 • Eritilmiş Hayvansal Yağ ve Don Yağ Üretimi Yapan İşletmeler,
 • İşlenmiş Mesane Bağırsak ve İşkembe Üretimi Yapan İşletmeler,
 • Takviye Edici Gıdaları ve Fonksiyonel Gıdaları Üreten İşletmeler,
 • Alkollü İçki Üreten İşletmeler,

10-   Alkolsüz İçecek Üreten İşletmeler,

11-   Bal Üreten ve Paketleyen İşletmeler,

12-   Bebek Maması Üreten İşletmeler,

13-   Kuru Meyve İşleyen İşletmeler.

EK-2

Perakende İşletmelerin Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler

 • Dilekçe ve Beyanname (EK-10)
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın sureti

EK-3

Gıda Üretim İşletmelerinin Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler

 • Dilekçe ve Beyanname (EK-10)
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın sureti
 • Gıda işletmesinin bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
 • Kapasite raporu
 • İmza Sirküleri sureti