Yabancıların Türk Vatandaşı Olması

Yabancıların Türk vatandaşı olması

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye vatandaşlığı kazanmak için yapacakları başvurular ile ilgili gerekli koşullar ve gerekli belgelerin başvuru şeklinin içeriğini detaylandıran kanunun ilgili bölümü aşağıdadır.

SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

1- Doğumla kazanılan vatandaşlık

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı doğum anında kazanılan vatandaşlık olup, yapılan bildirim üzerine doğum anından itibaren hüküm ifade eder. Doğumla Türk vatandaşlığının kazanılması soy bağı veya doğum yeri esasına göre olur.

1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder. Soy bağı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında; ana veya babadan yalnız birinin, doğum anında Türk vatandaşı olması yeterli olup diğerinin yabancı bir devlet vatandaşı olması Türk vatandaşlığının kazanılmasına engel teşkil etmez.

1.1.1- Türk vatandaşı baba veya anadan evlilik içinde doğan çocuk Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik içinde doğan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.

1.1.2- Türk vatandaşı anadan yabancı babadan evlilik dışında doğan çocuk Türk vatandaşı anadan yabancı babadan evlilik dışında doğan çocuk doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.

1.1.3- Türk vatandaşı babadan yabancı anadan evlilik dışında doğan çocuk Türk vatandaşı baba ile yabancı anadan evlilik dışında doğan çocuk, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa uygun olarak soy bağı kurulmasını sağlayan babalığa hüküm, ana ve babanın evlenmesi veya tanıma yollarından biriyle Türk vatandaşı babaya soy bağı ile bağlandığı takdirde doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.

1.1.4- On sekiz yaşından sonra yurtdışından yapılan doğuma ilişkin bildirimler Yurtdışında bulunup da on sekiz yaşını tamamlayıncaya kadar doğuma ilişkin bildirimde bulunulmaması halinde Türk vatandaşı ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığı doğrudan kazanılamaz. Bu durumda bulunan ve Türk vatandaşı ana ve babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişilerin başvuruları halinde müracaat makamlarınca vatandaşlık durumlarının tespitine ve tesciline esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir ve karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir:

 1. a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-1),
 2. b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan, Türk vatandaşı ana veya babaya ait nüfus kayıt örneği,
 3. c) Ana ya da babadan birinin yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak usulüne göre onaylanmış belge ile başvuru sahibinin yabancı olan ana veya babasından dolayı o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli noter tasdikli Türkçe tercümeleri,

ç) Başvuru sahibinin ana ve babasından, bunlardan birinin ölmüş olması halinde varsa kardeşlerinden yakınlık derecelerini belirtir şekilde müracaat makamları tarafından alınacak imzalı ifadeleri, 1

 1. d) Başvuru sahibinin ana ve babasının ölmüş olması halinde varsa kardeşleri ve üçüncü derece yakınlarından yakınlık derecelerini belirtir şekilde müracaat makamları tarafından alınacak imzalı ifadeleri,
 2. e) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 3. f) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01). 1.1.5- Türk vatandaşlığının doğum yeri esasına göre kazanılması Türkiye’de doğan ve ana ve babasının belli olmaması veya vatansız bulunması ya da milli kanunları gereğince vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır. Türkiye’de bulunmuş çocuk, Türkiye dışında doğduğu sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır. Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar kolluk görevlilerinin veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanına dayanılarak bulundukları yerin nüfus kütüklerine tescil edilir. Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin başvurularda müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyası düzenlenerek karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir:
 4. a) İsteği belirten dilekçe (VAT-2), b) İlgilinin Türkiye’de doğduğunu ispata yarayacak doğum belgesi,
 5. c) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01),

ç) Çocuğun ana ve babasından dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığının ispatına yarayacak usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

2- Türk vatandaşlığını sonradan kazanma yolları Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile olur. 2.1- Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıdaki yollarla olur:

 1. a) Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması,
 2. b) Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması,
 3. c) Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması,

ç) Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması.

2.1.1- Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, aşağıda aranan şartları taşıması halinde Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

 1. a) Kendi Milli Kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 2. b) Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylularda beş yıl, Türk soylularda iki yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet etmiş olmak,
 3. c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; bir Türk vatandaşı ile evlenmek, Türk vatandaşı ana veya babanın çocuğu olmak, Türk vatandaşlığını kazanmak üzere ailece müracaat etmek, Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak,

ç) Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak, 2

 1. d) İyi ahlak sahibi olmak; hırsızlık, kaçakçılık, sahtekarlık, dolandırıcılık ve benzeri toplumsal düzeni zedeleyen suçlardan ceza almamış olmak ya da bu davranışları alışkanlık haline getirdiğini gösterecek şekilde birden fazla yargılanmamış olmak veya Türk örf ve adetleri ile toplum ve aile yaşamına aykırı şekilde uyuşturucu kullanma, fuhuş yapma gibi davranışlarda bulunmamış olmak,
 2. e) Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek,
 3. f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelir veya mesleği olmak veya birinci derece yakınlarınca geçimini temin edeceği yönünde taahhütte bulunulmak,
 4. g) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak. 2.1.2- Müracaat makamlarınca başvurunun işleme alınmasında uygulanacak esaslar

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında müracaat makamlarınca ön inceleme yapılarak;

 1. a) Kendi milli kanununa, vatansızsa 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmayan,
 2. b) Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylularda beş yıl, Türk soylularda iki yıl Türkiye’de ikamet etmiş olmayan,
 3. c) Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen öğrenim, geçici barınma, turistik seyahat, öğrenim gören çocuğuna refakat, iltica talebi tetkik edilen yabancı, tedavi amaçlı gibi nedenlerle ikamete bağlandığı anlaşılan,

ç) Herhangi bir suçtan dolayı yargılanan veya hükümlü ya da tutuklu olan,

 1. d) Başvuru için gerekli olan belgeleri ibraz edemeyen, Kişilerin başvurusu kabul edilmez. 2.1.3- Başvuru için gerekli belgeler Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ve başvuru için gerekli şartları taşıyan yabancı adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyası düzenlenir ve yabancı hakkında inceleme ve araştırma yapılmak üzere Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilir:
 2. a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-3),
 3. b) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 4. c) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

ç) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),

 1. d) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),
 2. e) Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
 3. f) Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınacak rapor,
 4. g) Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini gösteren Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan belge veya Türkiye’de herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünü gösteren belge, 3

ğ) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin mesleğini ve gelirini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası ve benzeri belge veya birinci derece yakınlarının geçimlerini sağladıklarına ilişkin taahhüt belgesi,

 1. h) Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylular için beş yıl, Türk soylular için iki yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenmiş giriş çıkışları gösterir belge,

ı) Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az üç aylık ikamet tezkeresi,

 1. i) Herhangi bir suçtan yargılanmış ise buna ilişkin mahkeme kararı,
 2. j) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

2.1.4- Komisyon tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı;

 1. a) Başvuruda aranan şartlar ve istenen belgelerin bulunup bulunmadığı,
 2. b) Türk kültürüne yakınlığı, örf ve adet birlikteliği ile geldiği bölge ve ana veya babasının Türk soylu olması gibi hususlar dikkate alınarak başvuruda bulunan yabancının soyunun Türk soylu, yabancı soylu veya soyu tespit edilemeyen şeklinde belirlenmesi,
 3. c) Türkçe konuşma yeterliliği,

ç) Geçimini ne şekilde sağladığı,

 1. d) Türkiye’nin anayasal düzeni ve toplumsal yaşamına uyum sağlayıp sağlamayacağı, Hususlarının tespiti için mülakata tabi tutulur. Mülakat sonucunda oluşan kanaat “Vatandaşlık Mülakat Formu”na (VAT-A) açık bir şekilde yazılır. Aranan şartları taşıdığı anlaşılan yabancı hakkında İl Emniyet Müdürlüğünden soruşturma istenir. Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonunca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aranan şartları taşımadığı anlaşılan yabancının başvurusu ise işleme alınmaz ve ilgilisine bu yolda gerekli tebligat yapılır.

2.1.5- İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak soruşturmaya ilişkin esas ve usuller İl Emniyet Müdürlüğünce Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının;

 1. a) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından Türk Vatandaşlığını kazanmasında engel teşkil edecek bir halinin bulunup bulunmadığı,
 2. b) İyi ahlak sahibi olup olmadığı,
 3. c) Hangi tarihte Türkiye’ye geldiği, ikamet tezkeresinin hangi amaçla verildiği, müracaat tarihinden geriye doğru ne kadar süre ülkemizde ikamet ettiği, bu süre içinde yurt dışına çıkış yapıp yapmadığı, yapmış ise tarihleri ve süresi hesaplanarak elde edilen bilgiler soruşturma formuna yazılır. Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne iade edilir. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

2.2- Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması

Aşağıda durumları belirtilen yabancılar, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranan diğer şartlara bakılmaksızın Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun Kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler:

 1. a) Türkiye’de sanayi tesisi kuran veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili Bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler,
 2. b) Uluslararası ilişkilerin gerekliliği ve ülkemizin menfaati veya herhangi bir sebeple Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığını kazanmaları zaruri görülen kişiler, 4
 3. c) İskan Kanununa göre göçmen olarak kabul edilen kişiler.

2.2.1- Başvuru için gerekli belgeler İstisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarla ilgili olarak Bakanlıktan yazılı talimat gelmesi halinde adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyası düzenlenir ve yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunup bulunmadığı hususunda İl Emniyet Müdürlüğünden güvenlik soruşturması istenir:

 1. a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-4),
 2. b) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 3. c) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

ç) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),

 1. d) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),
 2. e) Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
 3. f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz. Tamamlanan dosya müracaat makamlarınca kontrol edilerek, eksiklikleri tamamlandıktan sonra karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

2.3- Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması Herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığını kaybetmiş kişilerin yeniden Türk vatandaşlığını kazanmaları iki yolla olur:

 1. a) Türk vatandaşlığının ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanılması,
 2. b) Türk vatandaşlığının ikamet şartına bağlı olarak yeniden kazanılması.

2.3.1- Türk vatandaşlığının ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanılması Aşağıda durumları belirtilen kişiler milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Türkiye’de ikamet şartı aranmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı ile yeniden kazanabilirler:

 1. a) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,
 2. b) Ana veya babalarına bağlı olarak iradeleri dışında Türk vatandaşlığını kaybeden ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.

2.3.2- Türk vatandaşlığının ikamet şartına bağlı olarak yeniden kazanılması Türk vatandaşlığı kaybettirilenler milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden kazanabilirler. Seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı ile yeniden kazanabilirler.

2.3.3- Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşlığını kaybedenler Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler, milli güvenlik bakımından engel 5 teşkil edecek bir halinin bulunmaması şartıyla, Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

2.3.4- Başvuru için gerekli belgeler Yeniden Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenerek karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir:

 1. a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-5),
 2. b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
 3. c) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

ç) Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuş ise buna ilişkin belge, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),

 1. d) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),
 2. e) Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 3. f) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca yeniden Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi için başvuru tarihinden geriye doğru üç yıl ikamet etmiş olduğunu gösterir İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak ikamet tezkeresi ve giriş çıkışları gösteren belge,
 4. g) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

2.4- Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler. Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur.

2.4.1- Müracaat makamlarınca başvurunun işleme alınmasında uygulanacak esaslar Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancı hakkında ön inceleme ve araştırma yapılır. Araştırma sonucunda yabancının;

 1. a) Bir Türk vatandaşı ile üç yıldan beri evli olmadığı,
 2. b) Evliliğin boşanma veya ölüm gibi nedenlerle son bulduğu,
 3. c) Herhangi bir suçtan dolayı yargılandığı veya hükümlü ya da tutuklu olduğu,

ç) İstenen belgeleri ibraz edemediği, Anlaşıldığı takdirde başvurusu kabul edilmez. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış ise evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır. Ayrıca yabancının evlilik olay düşüncesi ile Evlenme Bildirim Formu, güncel tarihli pasaport bilgileri incelenir, varsa yanlışlıklar giderilir, eksik olan bilgiler tamamlanır. 6

2.4.2- Başvuru için gerekli belgeler Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancı adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:

 1. a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-6),
 2. b) Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
 3. c) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

ç) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

 1. d) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
 2. e) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
 3. f) Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 4. g) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

2.4.3- Yurt içinden yapılan başvurularda yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ve başvuruda aranan şartları taşıdığı anlaşılan yabancı adına 2.4.2 nci maddede belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir ve düzenlenen dosya gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilir.

2.4.4- Komisyon tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak mülakata tabi tutulmak suretiyle;

 1. a) Evliliğe ait ortak bir yerleşim yerinin bulunup bulunmadığı,
 2. b) Eşler arasında evlilikten doğan sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği,
 3. c) Eşlerin evlilikten önce karşılaşıp karşılaşmadıkları,

ç) Eşlerin isim, adres, vatandaşlık, meslek, iş gibi kişisel bilgileriyle ilgili detayları bilip bilmedikleri, birbirlerini ilgilendiren diğer önemli konular hakkında yanılıp yanılmadıkları,

 1. d) Eşlerin tam olarak anlaşabildikleri bir dili anlaşılır bir şekilde konuşup konuşmadıkları,
 2. e) Eşlerden birinin önceki evliliklerinde anlaşmalı evlilik veya ikamet düzensizliklerinin olup olmadığı,
 3. f) Evliliğin menfaat karşılığı yapılmış anlaşmalı bir evlilik olup olmadığı, Tespit edilir, evlilikten ortak çocuk bulunuyorsa, vatandaşlığın kazanılmasında bu durum lehte değerlendirilir ve tespit sonucunda oluşan kanaat Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Mülakat Formuna (VAT-E) yazılır ve yabancı hakkında İl Emniyet Müdürlüğünden soruşturma istenir.

2.4.5- İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak soruşturmaya ilişkin esas ve usuller İl Emniyet Müdürlüğünce yabancının;

 1. a) Aile birliği içinde yaşayıp yaşamadığı,
 2. b) Evlilik birliği ile bağdaşmayan davranışlardan; fuhuş yapmak, fuhuşa aracılık etmek veya kadın ticareti yapmak gibi faaliyette bulunup bulunmadığı, 7
 3. c) Türk vatandaşlığını kazanmasında milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin olup olmadığı, Hususları araştırılarak oluşan kanaat soruşturma formuna açık bir şekilde yazılır ve araştırma ve soruşturmaya ilişkin tutanaklar forma eklenir. Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne iade edilir ve dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. Yerleşim yerinin bulunduğu güvenlik birimlerince yabancı hakkında yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda olumlu veya olumsuz bir kanaate varılamaması halinde Türk vatandaşı eşin birinci ve ikinci derece yakınlarının ifadelerine de başvurulmak suretiyle kanaat oluşuncaya kadar periyodik olarak araştırma ve soruşturma işlemine devam edilir.

2.4.6- Yurt dışından yapılan başvurularda yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ve başvuru için gerekli şartları taşıyan yabancı adına 2.4.2 ncü maddede belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir. Yabancı ve eşi konsolosluk işlemlerinden sorumlu muavin konsolos veya daha üst seviyede yetkili biri tarafından ayrı ayrı ve birlikte 2.4.4 ncü madde belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle mülakata tabi tutulur. Mülakat sonucunda, elde edilen bulgulara göre evliliğin menfaat karşılığı yapılmış anlaşmalı bir evlilik olup olmadığı tespit edilir ve tespit sonucunda oluşan kanaat Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Mülakat Formuna (VAT-E) açık bir şekilde yazılır. Yabancının bulunduğu devletin kanunları izin verdiği takdirde sabıka kaydı ve iş yeri kayıtlarında Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı eşe ait bilgilerin kayıtlı olup olmadığı araştırılır ve elde edilebilecek bilgi ve belgeler dosyaya eklenmek suretiyle tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

2.5- Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanmanın eş ve çocuklar bakımından sonuçları Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması eşin vatandaşlığına tesir etmez. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ana ve babanın soy bağı düzgün olan çocukları ana ve babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır. Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babanın soy bağı düzgün olan çocukları, diğer eşin muvafakat etmesi halinde ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır. Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte velayeti kendisinde bulunan çocukları, diğer eşin muvafakat etmesi halinde ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanın mutad meskeninin bulunduğu ülkedeki hakim kararına göre işlem yapılır. Ana veya babadan biri ölmüş ise; Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte velayeti kendisinde bulunan soy bağı düzgün olan çocukları ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır. Türk vatandaşlığını kazanan ananın velayeti kendisinde bulunan evlilik birliği dışında doğan çocukları analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır. 2.5.1- Başvuru için gerekli belgeler Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuran ana veya babanın çocuklarının ana veya babaları ile birlikte işlem görmesi esastır. 8 Türk vatandaşlığını kazanma başvurusunda bulunan ana veya babaya bağlı olarak işlem gören çocuklar için aşağıda belirtilen belgeler aranır:

 1. a) Çocuk evlilik birliği içinde dünyaya gelmiş ve ana, baba veya ikisinden birisine bağlı olarak işlem görecek ise;

1) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01),

3) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunmayan ana veya babanın noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi),

4) Ana ve babaya ait evlenme belgesi, b) Çocuk boşanma ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana ya da babaya bağlı olarak işlem görecek ise;

1) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01),

3) Usulüne göre onaylanmış velayet kararının noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Ana veya babaya ait usulüne göre onaylanmış boşanma kararının noter tasdikli Türkçe tercümesi,

5) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi),

 1. c) Çocuk ölüm ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana veya babaya bağlı olarak işlem görecek ise; 1) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01),

3) Ana ve babaya ait usulüne göre onaylanmış evlenme belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Ana veya babaya ait usulüne göre onaylanmış ölüm belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

ç) Çocuk evlilik birliği dışında dünyaya gelmiş ve anasına bağlı olarak işlem görecek ise;

1) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01),

3) Ananın medeni hal değişikliklerini gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi. Ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takdirde bu madde hükümleri uygulanmaz.

2.6- Türk vatandaşlığının evlat edinilme yoluyla kazanılması Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan yabancı, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, Türk vatandaşlığını kazanabilir.

2.6.1- Başvuru ve yapılacak işlemler Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunulan yabancı adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenerek karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir:

 1. a) Evlat edinen veya veli ya da vasinin isteği belirten form dilekçesi (VAT-7),
 2. b) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 3. c) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01), 9

ç) Evlat edinene ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,

 1. d) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

2.7- Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması Türk vatandaşlığını ana veya babalarına bağlı olarak iradesi dışında kaybetmiş olan ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yazılı bildirimde bulunan kişiler seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair şartların varlığının tespitine ilişkin Bakanlığın karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılan kişinin eşine tesir etmez, çocukları hakkında 2.5 nci madde hükümleri uygulanır.

2.7.1- Başvuru ve yapılacak işlemler Seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyenler adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenerek karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir:

 1. a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-8),
 2. b) Türk vatandaşlığının kaybından sonra kazandığı devlet vatandaşlığını gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 3. c) Usulüne göre onaylanmış medeni hal belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

ç) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,

 1. d) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz

İstisnai Vatandaşlık
Yabancıların Türk Vatandaşı Olması
Konut Alana Vatandaşlık
Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu
Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Kazanma
Türk Vatandaşı Olma Şartları
Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır ?
Türk Vatandaşlığı Nasıl Olunur ?
Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır ?
Türk Vatandaşlık Kanunu
Türk Vatandaşlığı için Gerekli Belgeler
Vatandaşlık Başvurusu İstanbul
Ev Alana Oturma İzni

Yabancıların Çalışma İzni
Yabancılar Oturum İzni
Türk Vatandaşı Olma Şartları
Yabancılara Ehliyet Alım Danışmanlığı
Yabancıların Şirket Kuruluşu
Turizm İşletme Belgesi
Turizm Yatırım Belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi
Belediye Ruhsatı
Kapasite Raporu İşlemleri
Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri
Tapu Veraset İntikal İşlemleri
Okul Öncesi Kreş ve Yuva İşlemleri
Gıda İşletme Kayıt Belgesi
Yurtdışı Vize İşlemleri
ÇED Gerekli Değildir Belgesi