Yabancıların Şirket Ortağı Olması

Yabancıların şirket ortağı olması

HİSSE DEVRİ YOLU İLE YABANCI UYRUKLU GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN ŞİRKETE ORTAK OLMASI DURUMUNDA İSTENİLEN EVRAK

YABANCILARIN ŞİRKET ORTAĞI OLMASI

Türkiye de kurulu olan şirkete yabancı uyruklu ortak alımı hisse devir işlemleri yabancıların şirket ortağı olması konusu ve gerekli olan belgeler

Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

Limited şirkette noter onaylı  ortaklar kurulu kararı (kararda ortakların adres ve uyruğu belirtilmelidir – 2 nüsha) kolektif ve komandit şirkette ana sözleşmenin ilgili maddelerinde değişikliğe ilişkin imzaları noter onaylı tadil tasarısı (2 nüsha)

Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi (1 nüsha)

Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha) ve vergi numarası dökümü, yurt dışında ikamet eden T.C uyruklu ortak için çalışma ve ikamet izni yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde ise; Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca  veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve  sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname.

Yeni ortağın belgelerde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)

Hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği SMMM/YMM raporunun ve müşavire ait  faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Yabancıların Şahıs Şirketi Kurması
 Yabancıların Şirket Kurması için Gerekli Evraklar
 Yabancıların Türkiye’de İşyeri Açma Şartları
 Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 Yabancıların Şirket Ortağı Olması
 Yabancıların Şirket Kurması
 Yabancı Ortak Şirket Müdürü Olabilir mi ?

Yabancıların Çalışma İzni
Yabancılar Oturum İzni
Türk Vatandaşı Olma Şartları
Yabancılara Ehliyet Alım Danışmanlığı
Yabancıların Şirket Kuruluşu
Turizm İşletme Belgesi
Turizm Yatırım Belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi
Belediye Ruhsatı
Kapasite Raporu İşlemleri
Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri
Tapu Veraset İntikal İşlemleri
Okul Öncesi Kreş ve Yuva İşlemleri
Gıda İşletme Kayıt Belgesi
Yurtdışı Vize İşlemleri
ÇED Gerekli Değildir Belgesi

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*