Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır ?

Türk Vatandaşlık hakkı kazanılması ile ilgili bu yazımızda, hangi hallerde Türk Vatandaşlığı kazanıldığı, Türk Vatandaşlığı kazanılması için hangi şartların arandığı, Türk Vatandaşlığı başvurusu için aranan şartlar, evlenme yolu ile Türk Vatandaşı olmak ve İstisnai olarak Türk Vatandaşlığı’nın kazanılması gibi sorularınızın cevabını bulacaksınız.

Hangi durumlarda TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI halleri söz konusudur ? Türk Vatandaşlığını Kazanmak için bilinmesi gerekenler nelerdir ?

TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI HALLERİ NELERDİR ?

Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.

DOĞUM İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI HAKKININ KAZANILMASI

Türk Vatandaşlığı’nın kazanılması için gereken hallerden biri doğum ile kazanılan Türk Vatandaşlığı’dır. Doğum kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

SOY BAĞI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI HAKKININ KAZANILMASI

 • Türkiye içinde veya dışında bir Türk vatandaşı anne veya babadan evlilik süresi içinde doğan her çocuk Türk vatandaşıdır.
 • Türk vatandaşı bir anne ve yabancı bir babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
 • Türk vatandaşı bir baba ve yabancı bir anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan şartların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

DOĞUM YERİ TÜRK VATANDAŞLIĞI HAKKININ KAZANILMASI

 • Türkiye’de doğan ve yabancı anne ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.
 • Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

SONRADAN KAZANILAN TÜRK VATANDAŞLIĞI

Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.

YETKİLİ MAKAMLARIN KARARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI HAKKININ KAZANILMASI

 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.
 • (Ek: 19/10/2017-7039/28 md.) Bu Kanun uyarınca sonradan Türk vatandaşlığının kazanılmasında uygulanacak temel ilke ve esaslar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir.

TÜRK VATANDAŞLIĞI HAKKININ KAZANILMASI BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK İSTEYEN YABANCILAR İÇİN ;

 1. a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak zorundadır.
 2. b) Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmeli.
 3. c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmeli.

ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek her hangi bir hastalığı bulunmamalı.

 1. d) İyi ahlak sahibi olmalı.
 2. e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmeli.
 3. f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak kadar gelire veya mesleğe sahip olmalı.
 4. g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek her hangi bir hali bulunmamalı.

Şartları aranmaktadır.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASINDA İSTİSNAİ HALLER

(1) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 1. a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
 2. b) (Ek: 28/7/2016–6735/27 md.) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
 3. c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.
 4. d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

(2) (Ek: 19/10/2017-7039/29 md.) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunanların talepleri Bakanlıkça reddedilir.

İKAMET ŞARTLI ARANMADAN TÜRK VATANDAŞLIĞININ YENİDEN KAZANILMASI ;

(1) Millî güvenlik bakımından her hangi bir engel teşkil edecek bir durumu bulunmamak şartıyla aşağıda detayları ile belirtilen kişiler Türkiye’de mevcut itibariyle ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanma hakkına sahip olabilirler.

 1. a) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.
 2. b) Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.

İKAMET ŞARTINA BAĞLI OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ YENİDEN KAZANILMASI

29 uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı hakkını kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncü madde gereğince Türk vatandaşlığı hakkını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından her hangi bir engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

İKAMET SÜRELERİNİN YENİDEN HESAPLANMASI

Bir yabancı için ikamet etmek demek, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır. Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam on iki ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye dışında geçirilen süreler bu Kanunda öngörülen ikamet süreleri içinde değerlendirilir.

EVLENME YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI’nın KAZANILMASI HALLERİ ;

(1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı kazandırmamaktadır. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar için geçerli olmakla birlikte Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilmektedirler. Başvuru sahiplerinde aşağıda belirtilen şartlar aranmaktadır.

 1. a) Aile birliği içinde yaşama,
 2. b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak her hangi bir faaliyette bulunmama,
 3. c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından her hangi bir engel teşkil edecek bir hali bulunmama,

(2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.

(3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLAT EDİNİLMESİ DURUMLARINDA KAZANILMASI

(1) Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU İNCELEME KOMİSYONU

(1) 11 inci ve 16 ncı maddeler gereğince Türk vatandaşlığı hakkı kazanmak isteyen yabancıların başvurusu için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, illerde oluşturulan vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından yapılmaktadır. Vatandaşlık Başvurusu İnceleme Komisyonunun oluşumu ve çalışma esasları yönetmelikle belirlenmektedir.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINDA YETKİLİ MAKAM KARARLARI, USULLER ve ESASLAR.

(1) Yetkili makamlarca alınan karar ile Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan başvuru için gerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere Bakanlığa gönderilmektedir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda Türk Vatandaşlığı başvurusu durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir.

(2) 12 nci madde uyarınca Türk vatandaşlığını kazanma işlemleri Bakanlıkça yürütülür.

YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN ALINAN KARAR ile TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI, GEÇERLİLİĞİ SÜRESİ ve SONUÇLARI

(1) Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin kararlar, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

(2) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması eşin vatandaşlığına tesir etmez. Ana veya babanın (…) (1) velayeti kendisinde bulunan çocukları, diğer eşin muvafakat etmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanın mutad meskeninin bulunduğu ülkedeki hakim kararına göre işlem yapılır. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ana ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kazanır.

(3) Ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takdirde haklarında 11 inci madde hükümleri uygulanır.

SEÇME HAKKI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

(1) 27 nci madde uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

SEÇME HAKKI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASININ GEÇERLİLİĞİ ve SONUÇLARI

(1) Seçme hakkı ile , bu hakkın kullanılmasına dair şartların tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

(2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin eşleri ve çocukları hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.

Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-5 form dilekçe

Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-8 form dilekçe

Evlat Edinme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-7 form dilekçe

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-6 form dilekçe

İstisnai Türk Vatandaşlığı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-4 form dilekçe

Summary
Review Date
Reviewed Item
Türk Vatandaşlığı Nasıl Kaanılır
Author Rating
51star1star1star1star1star

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*